(Tiếp theo) 9 Cách trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh công sở (PHẦN 2)

Ở phần trước, chúng ta đã có cách trả lời cho câu hỏi về Tell me a little about yourself, What are your short term goals, What are your long term goals? Hôm nay hãy tiếp tục cùng Globish bỏ túi thêm bộ 3 câu hỏi trong quá trình trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh công sở nhé!

<< 9 Câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh công sở và cách trả lời “mượt như Sunsilk” (PHẦN 1)

trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh công sở
Trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh công sở

Tiếng Anh công sở – Cách trở lời phỏng vấn bằng tiếng anh thu hút

4. Why are you leaving your job? (Tại sao bạn rời công việc trước đó?)

Khi trả lời câu hỏi “Why are you leaving your job?” trong một buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh công sở, bạn nên trình bày lý do một cách khéo léo và chuyên nghiệp, tránh những lời phê phán hoặc tiêu cực về công việc hiện tại. Dưới đây là một cách trả lời mẫu:

“I’m seeking new opportunities to further develop my career and skills. I’ve had a rewarding experience at my current job, and I’m grateful for the opportunities it has provided me. However, after [số năm] years in my current role, I believe I’ve reached a point where I’m ready for new challenges and a different set of responsibilities.

I’m particularly drawn to [tên công ty hoặc vị trí công việc mà bạn đang phỏng vấn] because of [liệt kê những yếu tố hoặc điểm mạnh của công ty hoặc vị trí đó]. I believe that my skills and experience align well with what [tên công ty] is looking for, and I’m excited about the opportunity to contribute to your team.

I also value growth and learning, and I see this as a chance to continue my professional development. I’m confident that the challenges and opportunities at [tên công ty] will allow me to expand my skill set and make a meaningful impact.”

Lời trả lời này tập trung vào sự phát triển cá nhân và cơ hội mới mà công ty bạn đang phỏng vấn mang lại, thể hiện sự tích cực và quyết tâm trong sự thay đổi công việc. Điều quan trọng là tránh nêu rõ các vấn đề tiêu cực về công việc hiện tại, và tập trung vào những điểm tích cực mà bạn có thể mang đến cho công ty tiềm năng.

5. Why do you want this job? (Tại sao bạn muốn làm ở công việc này)

trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh công sở

Để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng khi trả lời câu hỏi “Why do you want this job?”, bạn nên trình bày lý do một cách tự tin, chuyên nghiệp và tập trung vào sự phù hợp giữa kỹ năng và mong muốn cá nhân của bạn với vị trí công việc cụ thể. Dưới đây là một ví dụ về cách trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh công sở này:

“I’m very excited about the opportunity to join [tên công ty]. After researching the company and the [tên vị trí công việc] role, I’ve become increasingly enthusiastic about the prospect of contributing to your team. There are several key reasons why I want this job:

  • Alignment with My Skills: I believe that my background in [nêu rõ kỹ năng hoặc lĩnh vực] makes me a strong fit for this position. The skills I’ve developed in [nêu rõ kỹ năng chuyên môn] align perfectly with the requirements of the job, and I’m confident that I can make an immediate impact.
  • Company Reputation: I’m impressed by [tên công ty]’s reputation for [nêu rõ một điểm mạnh của công ty, ví dụ như innovation, industry leadership, or commitment to sustainability]. I want to be a part of a company that values excellence and is a leader in [nêu rõ lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp].
  • Opportunities for Growth: I’m seeking a role that offers opportunities for professional growth and development. The [tên công ty] team’s commitment to fostering talent and encouraging continuous learning aligns perfectly with my career aspirations.
  • Passion for [nêu rõ lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp]: I have a genuine passion for [nêu rõ lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp]. This role at [tên công ty] not only allows me to leverage my skills but also work in an area I’m truly passionate about.
  • Company Culture: I appreciate that [tên công ty] places a strong emphasis on [nêu rõ giá trị hoặc phong cách làm việc của công ty, ví dụ như teamwork, diversity, or work-life balance]. I’m looking for a workplace where I can thrive both professionally and personally.

In conclusion, I want this job because I believe it offers a perfect match between my skills, values, and career goals. I am excited about the opportunity to contribute to [tên công ty]’s success and be a part of a dynamic team.”

6.  Why should I hire you? (Lý do gì tôi nên tuyển bạn)

Câu hỏi “Why should I hire you?” (Tại sao tôi nên tuyển bạn?) thường được đặt ra trong phỏng vấn tiếng Anh công sở để đánh giá tại sao bạn là ứng viên lý tưởng cho vị trí công việc đó. Để trả lời câu hỏi này một cách ấn tượng, bạn cần tập trung vào những điểm mạnh của mình và cách bạn có thể đóng góp cho công ty. Dưới đây là một ví dụ về cách trả lời câu hỏi này:

I believe there are several reasons why you should hire me for this position:

  • Relevant Experience: My background and experience in [nêu rõ lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp] have prepared me well for the challenges of this role. In my previous role at [tên công ty trước], I [nêu rõ thành tựu hoặc trách nhiệm cụ thể], which demonstrates my ability to [nêu rõ kỹ năng hoặc khả năng].
  • Strong Skill Set: I bring a strong set of skills to the table, including [nêu rõ danh sách kỹ năng chuyên môn]. These skills are directly applicable to the requirements of this job, and I’m confident in my ability to excel in this role.
  • Problem-Solving Abilities: I am known for my problem-solving skills and my ability to think critically under pressure. I enjoy tackling complex challenges and finding innovative solutions to them.
  • Results-Oriented: I have a track record of delivering results and meeting or exceeding targets. I am committed to making a meaningful impact and contributing to the success of [tên công ty].

Cách trả lời này tập trung vào sự phù hợp của bạn với vị trí công việc và cách bạn có thể đóng góp cho công ty. Hãy cố gắng liên kết các điểm mạnh của bạn với yêu cầu cụ thể của vị trí công việc và tạo sự tự tin trong câu trả lời bằng tiếng Anh công sở.

Theo dõi các phần sau của bộ bí kíp trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh công sở tại Blog Globish. Tham khảo ngay các cách học tiếng Anh thương mại, tiếng Anh công sở online hữu ích tại nhà!

VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906-830-230
Facebook: Globish – English for Business
Email: cskh@globish-academia.com