Top 3 nhóm từ vựng tiếng Anh công sở thông dụng

Top 3 Nhóm từ vựng tiếng Anh Công sở Thông dụng

Thế giới quốc tế hội nhập, ngày nay hàng ngàn doanh nghiệp đưa ra những yêu cầu tuyển dụng vô cùng khắt khe, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giỏi các kỹ năng mềm đặc biệt là tiếng Anh công sở. Để có thể giao tiếp tốt tiếng Anh công sở thì từ vừng là những viên gạch đầu tiên để xây nên một kỹ năng vững chắc cho người đi làm. Từ vựng trong tiếng Anh công sở đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì nó không chỉ giúp bạn giao tiếp một cách hiệu quả trong môi trường làm việc mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và sự tự tin. 

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 nhóm từ vựng tiếng Anh công sở thông dụng nhất nhé. 

Tiếng Anh công sở trong chủ đề “Greetings and Introductions”:

Top 3 Nhóm Từ Vựng Tiếng Anh Công Sở Thông Dụng

 1. Agenda /əˈdʒɛndə/ (Noun) – Kế hoạch cuộc họp.
  During the project meeting, we followed the carefully prepared agenda to stay on track.
 2. Minutes /ˈmɪnɪts/ (Noun) – Biên bản cuộc họp.
  The secretary took detailed minutes during the meeting to document all the decisions and discussions.
 3. Chairperson /ˈʧɛrˌpɜrsən/ (Noun) – Người chủ trì cuộc họp.
  As the chairperson of the event, Susan welcomed the attendees and introduced the agenda.
 4. Facilitator /fəˈsɪləˌteɪtər/ (Noun) – Người hỗ trợ cuộc thảo luận.
  The facilitator helped guide the brainstorming session and encouraged everyone to contribute their ideas.
 5. Agree /əˈgri/ (Verb) – Đồng ý.
  We all agree that the proposed changes will improve the efficiency of the process.
 6. Disagree /ˌdɪsəˈgri/ (Verb) – Không đồng ý.
  Some team members disagree with the current strategy and suggest exploring alternatives.
 7. Contribute /kənˈtrɪbjut/ (Verb) – Đóng góp.
  Each team member is encouraged to contribute their expertise to the project.
 8. Suggest /səˈdʒɛst/ (Verb) – Gợi ý
  I would like to suggest incorporating more visuals into the presentation to make it engaging.
 9. Interrupt /ˌɪntəˈrʌpt/ (Verb) – Ngắt lời.
  Please do not interrupt others while they are speaking; let them finish their point.
 10. Raise a point /reɪz ə pɔɪnt/ (Phrase) – Đề xuất một vấn đề.
  If anyone wants to raise a point, please feel free to do so during the discussion.
 11. Wrap up /ræp ʌp/ (Phrasal Verb) – Kết thúc cuộc họp.
  Let’s wrap up the meeting by summarizing the key decisions and action items.
 12. Action item /ˈækʃən ˈaɪtəm/ (Noun) – Mục tiêu cần thực hiện sau cuộc họp.
  One important action item from the meeting is to finalize the budget by the end of the week.
 13. Follow up /ˈfɑloʊ ʌp/ (Noun) – Công việc theo dõi sau cuộc họp.
  We’ll have a follow-up session next week to review the progress of the project.
 14. Participate /pɑrˈtɪsəˌpeɪt/ (Verb) – Tham gia.
  We encourage all team members to actively participate in the team-building workshop.
 15. Engage /ɪnˈɡeɪdʒ/ (Verb) – Tham gia tích cực.
  It’s important to engage all stakeholders in the decision-making process for better outcomes.

2. Tiếng Anh Công Sở với chủ đề “Project Management”:

 1. Project /ˈprɒdʒɛkt/ (Noun) – Dự án: Our team is currently working on a software development project to create a new mobile app.
 2. Scope /skoʊp/ (Noun) – Phạm vi: The marketing campaign’s scope includes creating social media posts and designing promotional materials.
 3. Timeline /ˈtaɪmlaɪn/ (Noun) – Lịch trình: We need to finish this report within the given timeline, which is by the end of the week.
 4. Milestone /ˈmaɪlstoʊn/ (Noun) – Mốc quan trọng: Reaching 100,000 subscribers was a significant milestone for our YouTube channel.
 5. Budget /ˈbʌdʒɪt/ (Noun) – Ngân sách: We’re discussing how to allocate the available budget for the upcoming project.
 6. Risk /rɪsk/ (Noun) – Rủi ro: Identifying potential risks helps us prepare for unexpected challenges during the project.
 7. Stakeholder /ˈsteɪkhoʊldər/ (Noun) – Bên liên quan: The opinions of our key stakeholders are important in making project decisions.
 8. Communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/ (Noun) – Giao tiếp: Effective communication is crucial to keep all team members informed about the project’s progress.
 9. Stakeholder Engagement /ˈsteɪkhoʊldər ɪnˈɡeɪdʒmənt/ (Noun) – Sự tham gia của bên liên quan: Regular stakeholder engagement meetings ensure everyone’s input is considered.
 10. Quality Control /ˈkwɒləti kənˈtroʊl/ (Noun) – Kiểm soát chất lượng: Our team’s focus on quality control ensures that the final product meets high standards.

3.Tiếng Anh Công Sở với chủ đề “Professional Development”:

Top 3 Nhóm Từ Vựng Tiếng Anh Công Sở Thông Dụng

 1. Skillset /ˈskɪlˌsɛt/ (Noun) – Bộ kỹ năng.
  Her diverse skillset includes programming, graphic design, and communication.
 2. Continuing Education /kənˈtɪnjuɪŋ ˌɛdʒʊˈkeɪʃən/ (Noun) – Giáo dục liên tục.
  He’s dedicated to continuing education by taking courses every year to stay updated in his field.
 3. Networking /ˈnɛtˌwɜrkɪŋ/ (Noun) – Xây dựng mạng lưới quan hệ.
  Attending conferences is a great way to expand your professional networking.
 4. Mentorship /ˈmɛnˌtɔrʃɪp/ (Noun) – Sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm.
  She’s grateful for the mentorship she received from senior colleagues early in her career.
 5. Professional Growth /prəˈfɛʃənl ɡroʊθ/ (Noun) – Sự phát triển chuyên nghiệp.
  The company offers various opportunities for professional growth, such as workshops and training programs.
 6. Workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (Noun) – Hội thảo.
  I’m attending a workshop next week to learn about effective time management.
 7. Certification /ˌsɜrtɪfɪˈkeɪʃən/ (Noun) – Chứng chỉ.
  Obtaining a certification in project management can boost your career prospects.
 8. Seminar /ˈsɛməˌnɑr/ (Noun) – Hội thảo chuyên đề.
  The marketing team attended a seminar on digital marketing trends.
 9. Soft Skills /sɔft skɪlz/ (Noun) – Kỹ năng mềm.
  Effective communication and teamwork are essential soft skills in any workplace.
 10. Professional Development Plan /prəˈfɛʃənl dɪˈvɛləpmənt plæn/ (Noun) – Kế hoạch phát triển chuyên nghiệp.
  Creating a clear professional development plan can help individuals achieve their career goals.
 11. Leadership Training /ˈlidərʃɪp ˈtreɪnɪŋ/ (Noun) – Đào tạo lãnh đạo.
  The management team attended a leadership training to enhance their leadership skills.
 12. Career Advancement /kəˈrɪr ədˈvænsmənt/ (Noun) – Sự tiến xa trong sự nghiệp.
  Continuous learning is crucial for career advancement in today’s competitive job market.
 13. Professional Networking /prəˈfɛʃənl ˈnɛtˌwɜrkɪŋ/ (Noun) – Xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp.
  Attending industry events is an excellent opportunity for professional networking.
 14. Skill Enhancement /skɪl ɪnˈhænsmənt/ (Noun) – Nâng cao kỹ năng.
  The company offers skill enhancement workshops to help employees improve their expertise.
 15. Online Courses /ˈɑnˌlaɪn ˈkɔrsɪz/ (Noun) – Khóa học trực tuyến.
  I’m taking online courses to learn coding and web development in my free time.

Kết luận

Thông qua bài viết này, chúng tôi hy vọng các bạn có thể tự chuẩn bị cho mình những từ vựng cần thiết để học tiếng Anh công sở hiệu quả. Bạn có thể tìm hiểu và tham khảo thêm các khóa học tiếng Anh công sở của Globish

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiện đại, nội dung khóa học phù hợp với nhu cầu học tập của học viên. Thời gian và địa điểm học linh hoạt giúp các bạn có thể ứng dụng vào cuộc sống và công việc một cách hiệu quả. Khóa học General/Business English của Globish đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều người đi làm.