Tiếng Anh Online: Phân biệt Homonym, Homophone, homograph

Trong tiếng Anh có các thuật ngữ được gọi là Homonym, homophone và homograph. Đây là các nhóm từ phát âm, cách viết giống hoặc tương tự nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Vậy làm sao để phân biệt các định nghĩa này, cùng Globish tự học tiếng Anh Online nha!

Phân biệt Homonym, Homophone và Homograph

Phân biệt Homonym, Homophone và Homograph
Phân biệt Homonym, Homophone và Homograph

Thực tế, Homonym là cách gọi chung của một  nhóm từ có cùng một cách viết hoặc phát âm, nhưng có ý nghĩa khác nhau. Homonym có 2 loại chính đó là Homophone và Homograph. Khi tự học cách phát tiếng Anh Online tại nhà, bạn cũng nên tìm hiểu và phân biệt rõ các loại từ đồng âm để tránh nhầm lẫn khi nghe.

Homonym

Homophone

Homograph

Tên gọi

Từ đồng âm, đồng chữ Từ đồng âm Từ đồng chữ

Giống

Cách phát âm + chữ viết Cách phát âm Cách viết

Khác

Nghĩa Nghĩa Nghĩa và cách phát âm

Khái niệm về từ đồng âm và các ví dụ cụ thể

Phân biệt Homonym, Homophone và Homograph
Các ví dụ để phân biệt Homonym, Homophone và Homograph

Để hiểu rõ hơn về các loại từ đồng âm, cùng Globish học tiếng Anh Online với các ví dụ b

Homonym – Tiếng Anh Online Globish 

Homonym là một loại từ trong tiếng Anh có cùng cách viết hoặc cách phát âm nhưng có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Homonym bao gồm 2 loại: Homophone và Homograph.

Các từ thuộc nhóm Homonym

Dưới đây là một số ví dụ về homonym có phiên âm trong tiếng Anh:

Read
Phiên âm: /riːd/
Ý nghĩa: Đọc (dạng hiện tại và quá khứ của động từ read)
Phiên âm: /rɛd/
Ý nghĩa: Màu đỏ (dạng danh từ)
Bass
Phiên âm: /beɪs/
Ý nghĩa: Cá chình (loài cá)
Phiên âm: /bæs/
Ý nghĩa: Nhạc cụ bass (nhạc cụ dây dùng trong nhạc jazz, rock,…)
Tear
Phiên âm: /tɪər/
Ý nghĩa: Nước mắt (dạng danh từ)
Phiên âm: /tɛr/
Ý nghĩa: Xé, rách (dạng động từ)
Row
Phiên âm: /roʊ/
Ý nghĩa: Hàng (dạng danh từ)
Phiên âm: /raʊ/
Ý nghĩa: Chèo thuyền (dạng động từ)
Tire
Phiên âm: /taɪər/
Ý nghĩa: Lốp xe (dạng danh từ)
Phiên âm: /taɪr/
Ý nghĩa: Mệt mỏi (dạng động từ)
Lead
Phiên âm: /liːd/
Ý nghĩa: Chì (kim loại)
Phiên âm: /lɛd/
Ý nghĩa: Dẫn dắt (dạng động từ)
Ý nghĩa: Dẫn dắt (dạng động từ)

Homophone – Tiếng Anh Online Globish

Homophone là một loại của Homonym, nhóm này có các từ có cùng cách phát âm nhưng có ý nghĩa và cách viết khác nhau.

Các từ thuộc nhóm Homophone

Dưới đây là một số ví dụ về homophone có phiên âm trong tiếng Anh:

 

Từ đồng âm (homophones) trong tiếng Anh
Ví dụ về Homophone
“To” và “Two”
“To” phiên âm: /tuː/
Ý nghĩa: Đến, để (chỉ hướng đi, mục đích…)
“Two” phiên âm: /tuː/
Ý nghĩa: Số hai
“There” và “Their”
“There” phiên âm: /ðer/
Ý nghĩa: Ở đó, có ở đó
“Their” phiên âm: /ðer/
Ý nghĩa: Của họ, thuộc về họ
“Flour” và “Flower”
“Flour” phiên âm: /flaʊər/
Ý nghĩa: Bột mỳ
“Flower” phiên âm: /ˈflaʊər/
Ý nghĩa: Hoa
“Sea” và “See”
“Sea” phiên âm: /siː/
Ý nghĩa: Biển
“See” phiên âm: /siː/
Ý nghĩa: Nhìn, thấy
“Right” và “Write”
“Right” phiên âm: /raɪt/
Ý nghĩa: Đúng, bên phải
“Write” phiên âm: /raɪt/
Ý nghĩa: Viết
“Meat” và “Meet”
“Meat” phiên âm: /miːt/
Ý nghĩa: Thịt
“Meet” phiên âm: /miːt/
Ý nghĩa: Gặp gỡ
Ý nghĩa: Dẫn dắt (dạng động từ)

Homograph – Tiếng Anh Online Globish

Homograph là một loại của Homonym, các từ trong nhóm này có cùng cách viết nhưng có ý nghĩa và phát âm khác nhau.

Các từ thuộc nhóm Homograph

Dưới đây là một số ví dụ về Homograph có phiên âm trong tiếng Anh:

Bow
Bow phiên âm: /baʊ/
Ý nghĩa: Cúi chào
Bow phiên âm: /boʊ/
Ý nghĩa: Cung (dụng cụ bắn tên)
Wound
Wound phiên âm: /wuːnd/
Ý nghĩa: Vết thương
Wound phiên âm: /waʊnd/
Ý nghĩa: Quấn, băng
Lead
Lead phiên âm: /liːd/
Ý nghĩa: Chì (kim loại)
Lead phiên âm: /lɛd/
Ý nghĩa: Dẫn dắt
Object
Object phiên âm: /ˈɒbdʒɛkt/
Ý nghĩa: Đối tượng
Object phiên âm: /əbˈdʒɛkt/
Ý nghĩa: Phản đối
Polish
Polish phiên âm: /ˈpɒlɪʃ/
Ý nghĩa: Người Ba Lan, từ liên quan đến Ba Lan
Polish phiên âm: /ˈpoʊlɪʃ/
Ý nghĩa: Đánh bóng, làm sạch
Wound
Wound phiên âm: /wuːnd/
Ý nghĩa: Vết thương
Wound phiên âm: /waʊnd/
Ý nghĩa: Quấn, băng
Produce
Produce phiên âm: /ˈprɒdjuːs/
Ý nghĩa: Sản xuất, sản phẩm nông sản
Produce phiên âm: /ˈproʊdjuːs/
Ý nghĩa: Ra mắt, trình diễn

Học tiếng Anh Online có nhiều ưu điểm, như linh hoạt về thời gian và địa điểm, tài liệu phong phú, và tiếp cận tới nhiều nguồn học liệu. Tuy nhiên, cũng có một số khó khăn mà một số người có thể gặp phải khi học tiếng Anh Online. Do đó, bạn cần phải có mục tiêu và sự kiên trì nhất định.

Tiếng Anh Online Globish
Đăng ký tiếng Anh Online tại Globish

VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906-830-230
Facebook: Globish – English for Business
Email: cskh@globish-academia.com