• Với mục tiêu đảm đánh giá kết quả học tập của học viên Globish, mỗi khóa học (180 ngày) sẽ có 03 bài kiểm tra sẽ hiển thị trong 7 ngày theo lịch trình như sau:
  • Pre-test: Bài kiểm tra đầu vào, xuất hiện tại màn hình Trang Chủ từ ngày kích hoạt của khóa học.
  • Mid-test: Bài kiểm tra giữa khoá, xuất hiện tại màn hình Trang Chủ vào buổi thứ 18 của học lớp 1:1 trong khóa học.
  • Post-test: Bài kiểm tra cuối khoá, xuất hiện tại màn hình Trang Chủ sau khi học viên hoàn tất 36 lớp 1:1 của giáo trình.

 • Trong trường hợp, học viên bỏ lỡ việc làm bài kiểm tra, vui lòng liên hệ Bộ Phận HTHT để được hỗ trợ. 
 • Bài kiểm tra cần phải thực hiện trên thiết bị là máy tính/ laptop để có đầy đủ các chức năng cho các mục tiêu kiểm tra các kỹ năng của Học Viên. 
 • Cách thức tính điểm:
  • Tổng điểm 100 cho 7 kỹ năng 
  • Trong đó Speaking chiếm 30% tổng số điểm
  • 06 kỹ năng còn lại: Listening, Conversation, Vocabulary, Pronunciation, Confusing words, Grammar chiếm 10 – 15% tổng điểm dựa vào quá trình và kết quả thực hiện.